Natuurbescherming

Wet Natuurbescherming en Omgevingswet

Loonse Waard

In deze wetten is de bescherming van diersoorten en natuurgebieden geregeld. Dassen, steenmarters, eekhoorns, wezels, maar ook vleermuizen, roofvogels en uilen mogen niet zomaar verstoord worden. Dat geldt ook voor hun leefgebieden. Ondanks het feit dat deze wetgeving steeds verder afgebroken wordt, grijpen wij ieder handvat aan om te zorgen dat deze dieren hun plek behouden. Nog steeds worden de leefgebieden van deze soorten opgeofferd aan bouwplannen en wegenbouw en moeten we voortdurend op de barricaden.

Natuurinclusief bouwen

Gierzwaluwen, vleermuizen, huismussen en huiszwaluwen. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten kunnen op eenvoudige wijze nestgelegenheden ingebouwd worden voor deze bedreigde soorten. Als dan ook nog het voedselaanbod in de omgeving op peil gebracht wordt is het helemaal mooi. Wij stimuleren en adviseren.

Ecologische parken en bermen

In het groenbeheer van de Gemeente is nog veel te winnen:

  • Ecologisch maaibeheer dat bloemen de gelegenheid geeft te bloeien voor vlinders en bijen
  • inrichting van plantsoenen en parken met inheemse bloeiende en bes dragende struiken
  • bestrijding van bv. eikenprocessierupsen door het herstel van het natuurlijk evenwicht.
Kleinschalig natuurlandschap

Natuurgebieden

Natuurgebieden op de zandgronden (vennengebied!) worden ernstig bedreigd door verdroging. Wij zetten ons in voor een beter peilbeheer van het waterschap, fijnmaziger en niet alleen landbouwgericht. Maar ook herstel van de natuurlijke flora, bestrijding van stikstofuitstoot door veebedrijven etc.

Bouwplannen

Bijna alle kleine en grote bouwplannen hebben negatieve gevolgen voor de natuur. Kleinschalige bouwprojecten en zeker grote zoals Wijchen West en de Huurlingsedam hebben veel negatieve gevolgen. Goed natuuronderzoek is voorwaarde. Compensatie ter plekke of elders van natuurwaarden die verloren dreigen te gaan. Ecologische groeninrichting en natuur inclusief bouwen.
Gebiedsvisies, bestemmingsplannen en inrichtingsplannen, bieden iedere keer weer kansen voor de natuur.

Natuurontwikkeling

Het Gelders Natuurnetwerk (GNN) voorheen ook de ecologische verbindingszones (EVZ), verbinden kleine stukjes natuur tot een groter geheel. Een groter geheel heeft meer veerkracht en verstoringen worden sneller hersteld. Kleine populaties van diersoorten worden zo verbonden.
Meer natuur is zeker goed. En zeker noodzakelijk als het om compensatie gaat van verloren natuurwaarden bij bouwprojecten.


Aandachtsgebieden

Peilbesluit

In de periode tussen juli ’20 en begin ’22 wordt in een peilbesluit de hoogte van de waterstand in sloten en beken vastgesteld. Er is sprake van verdroging en vermindering van biodiversiteit.
Zie: Voorstel peilaanpassing waterloop Boskant.

Natuurbeleidsplan Wijchen

De Gemeente Wijchen werkt aan een Natuurbeleidsplan. Wij zijn daar ook nauw bij betrokken via / met  Jordy Houkes en Theo Hesen. Klik hier voor meer informatie.

Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Plannen vormen een aantastingen van de  natuurwaarden van het Meer.
Zie: Brief aan College

Herinrichting N324 Grave-Nijmegen

Ziet er goed uit. We hebben nog wel wat opmerkingen (zie: brief).

Bunkers MOB-terrein

Is de Gemeente Wijchen wel betrouwbaar? Lees: Bunkers MOB
Voor meer informatie lees: MOB-2eBriefCollege_20-03-24.
Zie ook: Terug naar de basis MOB

Processierupsen

Advies aan het College van B&W. Zie processierupsen.

We werken nauw samen met gemeente Wijchen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Staatsbosbeheer, Das & Boom en Gelders Landschap.

Nieuws

ARBO slaat toe bij wilgenknotters!
Zaterdag 17 februari nemen de wilgenknotters van Natuur Wijchen hun ARBO-bestendige ladders en veiligheidshelmen officieel in gebruik. Lees meer ...

ARBO-proof knotten
Ja, ook dat bestaat. Ook voor de vrijwilligers van de knotploeg wordt het steeds belangrijker om tijdens hun werk aan de ARBO-eisen te voldoen. Lees meer ...

Boerenlandvogelvrijwilliger
Jordy Houkes is gekozen tot boerenlandvogelvrijwilliger 2023. Lees meeer ...

Familie Bufo dankt Gemeente Wijchen
Nieuwe betonnen paddenschermen aan de Boskant/Zandbergseweg. Lees meeer ...

Bijen Cittersweg
In een oude kleiput aan de Cittersweg is een bijeninventarisatie gedaan. Het leverde een bijzonder document op: Lees meer !

Vogelexcursie
Met regelmaat houden we vogelexcursies: zie 'Natuureducatie'.

Brandbrief aan Gemeente
De omgevingsvisie dient te worden vertaald in actief beleid om 2035 te halen.
Zie: Brief

Hoogstambrigade Balgoij
Vrijwilligers gezocht voor Hoogstamboomgaarden in Balgoij. Lees meer ...